E-Service

- ระบบสนับสนุนการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

- ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center) ปีการศึกษา 2565

- ระบบบริหารจัดการผลการเรียน (School MIS)

- ระบบสารสนเทศเพื่อบริการการศึกษา (Education Management Information System : EMIS)

- ระบบจัดการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565

- ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

- ระบบการจัดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

- การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (National Test : NT)

- e-Mes: ระบบติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย โครงการและกิจกรรม สพฐ. (รายงานการอ่านออกเขียนได้)