ภาพกิจกรรม
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
      โรงเรียนด่านขุนทด ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบประกาศนียบัตร และปัจฉิมนิเทศแก่นักเรียนผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565 มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงความ ยินดีและยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ผลสัมฤทธิ์และคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนด่านขุนทด และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองและชุมชน ในวันศุกร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุมอาคาร 10 โรงเรียนด่านขุนทด


โพสเมื่อ : 24 ก.พ. 2566,20:50   อ่าน 453 ครั้ง