ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน
     วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนด่านขุนทดได้จัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

   1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน
   2. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์
   3. เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง

      นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักเรียนชั้น ม.3/3, ม.4/5 และ ม.5/6  

      ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากวิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ , โรงเรียนบ้านหาญ และสมาคม 3 อรหันต์ 8 เซียนโพสเมื่อ : 06 ต.ค. 2565,11:34   อ่าน 145 ครั้ง