ภาพกิจกรรม
การพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
     การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำและพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา และจัดทำผลการเรียนหน่วยกิตเป็นระบบ Credit Bank ในระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมโรงเรียนด่านขุนทด  ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา คณะครูโรงเรียนด่านขุนทด มีกิจกรรมประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ และการแนะแนวการศึกษาในรูปแบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสถาบันเจ้าของหลักสูตร และการจับคู่พัฒนาหลักสูตร CLC ของจังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจาก 
1. ผศ.ดร.วิชยุทธ  จันทะรี  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
2. ผู้แทนสถานบันอุดมศึกษาในจังหวัดนครราชสีมา
3. ผู้แทนจากสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดนครราชสีมา
4. ดร.มนูญ  ชื่นชม  จากวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชม ไทย-เยอรมัน สระบุรี
5. ผู้แทนจากภาคเอกชน

 
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2565,19:36   อ่าน 67 ครั้ง