ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เปิดภาคเรียนที่ 1/2563 วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ภายใต้สถานการณ์โควิด-19
โรงเรียนด่านขุนทดเปิดภาคเรียน ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ตามแนวทาง “โรงเรียนสุขภาพดี นักเรียนมีความสุข (Back to Healthy School)”โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งพ่อแม่ผู้ปกครอง เพื่อให้การเรียนของนักเรียน ได้รับทั้งความรู้ และความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีการคัดกรองสุขภาพ ตั้งแต่จุดรับ-ส่งนักเรียน ครูและนักเรียนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จัดสถานที่ล้างมือหรือแอลกอฮอล์เจล ลดการแออัด เว้นระยะห่างในห้องเรียน และทำความสะอาดสถานที่
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 2563,07:25   อ่าน 85 ครั้ง