ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ 2562
   โรงเรียนด่านขุนทดจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562  ณ หอประชุมโรงเรียนด่านขุนทด
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
   1.เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทตน/และเตรียมพร้อมเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต
   2.เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีการพัฒนาเต็มศักยภาพทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์และห่างไกลจากปัญหาสังคมทั้งปวง
   3.เพื่อให้ทุกส่วนของสังคม มีส่วนร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม รักในสวัสดิภาพของตนเอง เกิดความมั่นใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดี ดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
   4.เพื่อส่งเสริมให้เป็นผู้มีวัฒนธรรมอันดีงาม ร่วมกิจกรรมที่สร้างสรรค์และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  
 ในการจัดกิจกรรมนี้ทางโรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนอาหาร เครื่องดื่มและขนมจากร้านค้าของโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง 
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2562,15:01   อ่าน 1100 ครั้ง