ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายสานฝันปั้นยิ้มจากพี่สู่น้อง โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
         โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายสานฝันปันยิ้มจากพี่สู่น้อง ณ โรงเรียนบ้านคลองดินดำ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
          1. เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมในด้านจิตสาธารณะให้กับนักเรียน
          2. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทำกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม การเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี
         โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน  64   คน ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 16  คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 16 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  จำนวน 19  คนและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 13  คน 
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 2561,09:45   อ่าน 964 ครั้ง