ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
BookMark ภาคเรียนที่ 1/2560 กลุ่มสาระการงานฯ 90
แผนงบประมาณปี 2560 103
โปรแกรม BookMark2551 setup 177
แบบประเมินนักเรียนโครงการเพชรจามจุรี Word Document ขนาดไฟล์ 581.24 KB 99
ID Plan ผู้บริหาร 2560 67
ID Plan ครู 2560 240
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 30.38 KB 182
แบบฟอร์มประมวลรายวิชา(course syllabus) Word Document ขนาดไฟล์ 262.5 KB 358
เอกสารประกอบการสอน
เอกสาร การบริหารจัดการชั้นเรียน 701
การประกวด “ส่ื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา”
แบบบันทึกคะแนนกรรมการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.99 KB 58
เกณฑ์การให้คะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.41 KB 54
เกณฑ์การประเมิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.64 KB 58
แบบส่งผลงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.63 KB 58
ใบสมัครการประกวดสื่อและนวัตกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.33 KB 53
รายละเอียด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.39 KB 59
เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรพัฒนาครู(10,000 บาท/คน/ปี)
แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 111
สัญญายืมเงินราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 46.01 KB 93
แบบขออนุมัติไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.11 KB 123
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 156
LOGBOOK
ส่วนที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.1 KB 102
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 105.05 KB 191
ตัวอย่างรูปเล่ม PLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 402.75 KB 138
รายงานผลปฏิบัติราชการ
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานราชการครั้งที่ 1/2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 458