ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
BookMark ภาคเรียนที่ 1/2560 กลุ่มสาระการงานฯ 1297
แผนงบประมาณปี 2560 170
โปรแกรม BookMark2551 setup 235
แบบประเมินนักเรียนโครงการเพชรจามจุรี Word Document ขนาดไฟล์ 581.24 KB 157
ID Plan ผู้บริหาร 2560 121
ID Plan ครู 2560 318
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 30.38 KB 241
แบบฟอร์มประมวลรายวิชา(course syllabus) Word Document ขนาดไฟล์ 262.5 KB 423
เอกสารประกอบการสอน
เอกสาร การบริหารจัดการชั้นเรียน 816
การประกวด “ส่ื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา”
แบบบันทึกคะแนนกรรมการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.99 KB 118
เกณฑ์การให้คะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.41 KB 108
เกณฑ์การประเมิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.64 KB 107
แบบส่งผลงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.63 KB 111
ใบสมัครการประกวดสื่อและนวัตกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.33 KB 108
รายละเอียด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.39 KB 111
เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรพัฒนาครู(10,000 บาท/คน/ปี)
แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 172
สัญญายืมเงินราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 46.01 KB 154
แบบขออนุมัติไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.11 KB 246
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 210
LOGBOOK
ส่วนที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.1 KB 190
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 105.05 KB 399
ตัวอย่างรูปเล่ม PLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 402.75 KB 261
รายงานผลปฏิบัติราชการ
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานราชการครั้งที่ 1/2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 652