ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
BookMark ภาคเรียนที่ 1/2560 กลุ่มสาระการงานฯ 1328
แผนงบประมาณปี 2560 193
โปรแกรม BookMark2551 setup 260
แบบประเมินนักเรียนโครงการเพชรจามจุรี Word Document ขนาดไฟล์ 581.24 KB 188
ID Plan ผู้บริหาร 2560 142
ID Plan ครู 2560 343
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 30.38 KB 269
แบบฟอร์มประมวลรายวิชา(course syllabus) Word Document ขนาดไฟล์ 262.5 KB 448
เอกสารประกอบการสอน
เอกสาร การบริหารจัดการชั้นเรียน 889
การประกวด “ส่ื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา”
แบบบันทึกคะแนนกรรมการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.99 KB 160
เกณฑ์การให้คะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.41 KB 125
เกณฑ์การประเมิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.64 KB 131
แบบส่งผลงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.63 KB 132
ใบสมัครการประกวดสื่อและนวัตกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.33 KB 132
รายละเอียด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.39 KB 133
เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรพัฒนาครู(10,000 บาท/คน/ปี)
แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 195
สัญญายืมเงินราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 46.01 KB 185
แบบขออนุมัติไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.11 KB 294
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 240
LOGBOOK
ส่วนที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.1 KB 216
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 105.05 KB 447
ตัวอย่างรูปเล่ม PLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 402.75 KB 288
รายงานผลปฏิบัติราชการ
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานราชการครั้งที่ 1/2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 750