ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
BookMark ภาคเรียนที่ 1/2560 กลุ่มสาระการงานฯ 1303
แผนงบประมาณปี 2560 176
โปรแกรม BookMark2551 setup 243
แบบประเมินนักเรียนโครงการเพชรจามจุรี Word Document ขนาดไฟล์ 581.24 KB 165
ID Plan ผู้บริหาร 2560 127
ID Plan ครู 2560 323
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 30.38 KB 252
แบบฟอร์มประมวลรายวิชา(course syllabus) Word Document ขนาดไฟล์ 262.5 KB 431
เอกสารประกอบการสอน
เอกสาร การบริหารจัดการชั้นเรียน 829
การประกวด “ส่ื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา”
แบบบันทึกคะแนนกรรมการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.99 KB 123
เกณฑ์การให้คะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.41 KB 112
เกณฑ์การประเมิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.64 KB 112
แบบส่งผลงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.63 KB 115
ใบสมัครการประกวดสื่อและนวัตกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.33 KB 113
รายละเอียด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.39 KB 116
เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรพัฒนาครู(10,000 บาท/คน/ปี)
แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 179
สัญญายืมเงินราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 46.01 KB 160
แบบขออนุมัติไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.11 KB 265
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 218
LOGBOOK
ส่วนที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.1 KB 198
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 105.05 KB 419
ตัวอย่างรูปเล่ม PLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 402.75 KB 268
รายงานผลปฏิบัติราชการ
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานราชการครั้งที่ 1/2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 667