ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
BookMark ภาคเรียนที่ 1/2560 กลุ่มสาระการงานฯ 1314
แผนงบประมาณปี 2560 182
โปรแกรม BookMark2551 setup 251
แบบประเมินนักเรียนโครงการเพชรจามจุรี Word Document ขนาดไฟล์ 581.24 KB 175
ID Plan ผู้บริหาร 2560 132
ID Plan ครู 2560 330
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 30.38 KB 259
แบบฟอร์มประมวลรายวิชา(course syllabus) Word Document ขนาดไฟล์ 262.5 KB 439
เอกสารประกอบการสอน
เอกสาร การบริหารจัดการชั้นเรียน 865
การประกวด “ส่ื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา”
แบบบันทึกคะแนนกรรมการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.99 KB 136
เกณฑ์การให้คะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.41 KB 117
เกณฑ์การประเมิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.64 KB 119
แบบส่งผลงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.63 KB 121
ใบสมัครการประกวดสื่อและนวัตกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.33 KB 121
รายละเอียด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.39 KB 123
เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรพัฒนาครู(10,000 บาท/คน/ปี)
แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 186
สัญญายืมเงินราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 46.01 KB 168
แบบขออนุมัติไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.11 KB 284
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 227
LOGBOOK
ส่วนที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.1 KB 205
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 105.05 KB 436
ตัวอย่างรูปเล่ม PLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 402.75 KB 275
รายงานผลปฏิบัติราชการ
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานราชการครั้งที่ 1/2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 717