ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
BookMark ภาคเรียนที่ 1/2560 กลุ่มสาระการงานฯ 1308
แผนงบประมาณปี 2560 180
โปรแกรม BookMark2551 setup 247
แบบประเมินนักเรียนโครงการเพชรจามจุรี Word Document ขนาดไฟล์ 581.24 KB 171
ID Plan ผู้บริหาร 2560 131
ID Plan ครู 2560 328
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 30.38 KB 257
แบบฟอร์มประมวลรายวิชา(course syllabus) Word Document ขนาดไฟล์ 262.5 KB 434
เอกสารประกอบการสอน
เอกสาร การบริหารจัดการชั้นเรียน 844
การประกวด “ส่ื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา”
แบบบันทึกคะแนนกรรมการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.99 KB 131
เกณฑ์การให้คะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.41 KB 115
เกณฑ์การประเมิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.64 KB 116
แบบส่งผลงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.63 KB 119
ใบสมัครการประกวดสื่อและนวัตกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.33 KB 119
รายละเอียด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.39 KB 120
เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรพัฒนาครู(10,000 บาท/คน/ปี)
แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 183
สัญญายืมเงินราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 46.01 KB 165
แบบขออนุมัติไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.11 KB 280
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 224
LOGBOOK
ส่วนที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.1 KB 202
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 105.05 KB 432
ตัวอย่างรูปเล่ม PLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 402.75 KB 272
รายงานผลปฏิบัติราชการ
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานราชการครั้งที่ 1/2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 681