ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
BookMark ภาคเรียนที่ 1/2560 กลุ่มสาระการงานฯ 105
แผนงบประมาณปี 2560 125
โปรแกรม BookMark2551 setup 188
แบบประเมินนักเรียนโครงการเพชรจามจุรี Word Document ขนาดไฟล์ 581.24 KB 109
ID Plan ผู้บริหาร 2560 74
ID Plan ครู 2560 262
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 30.38 KB 191
แบบฟอร์มประมวลรายวิชา(course syllabus) Word Document ขนาดไฟล์ 262.5 KB 369
เอกสารประกอบการสอน
เอกสาร การบริหารจัดการชั้นเรียน 725
การประกวด “ส่ื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา”
แบบบันทึกคะแนนกรรมการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.99 KB 69
เกณฑ์การให้คะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.41 KB 64
เกณฑ์การประเมิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.64 KB 65
แบบส่งผลงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.63 KB 70
ใบสมัครการประกวดสื่อและนวัตกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.33 KB 67
รายละเอียด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.39 KB 69
เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรพัฒนาครู(10,000 บาท/คน/ปี)
แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 124
สัญญายืมเงินราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 46.01 KB 106
แบบขออนุมัติไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.11 KB 148
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 164
LOGBOOK
ส่วนที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.1 KB 122
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 105.05 KB 284
ตัวอย่างรูปเล่ม PLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 402.75 KB 171
รายงานผลปฏิบัติราชการ
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานราชการครั้งที่ 1/2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 530