ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
BookMark ภาคเรียนที่ 1/2560 กลุ่มสาระการงานฯ 268
แผนงบประมาณปี 2560 166
โปรแกรม BookMark2551 setup 229
แบบประเมินนักเรียนโครงการเพชรจามจุรี Word Document ขนาดไฟล์ 581.24 KB 154
ID Plan ผู้บริหาร 2560 118
ID Plan ครู 2560 312
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 30.38 KB 238
แบบฟอร์มประมวลรายวิชา(course syllabus) Word Document ขนาดไฟล์ 262.5 KB 419
เอกสารประกอบการสอน
เอกสาร การบริหารจัดการชั้นเรียน 789
การประกวด “ส่ื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา”
แบบบันทึกคะแนนกรรมการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.99 KB 115
เกณฑ์การให้คะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.41 KB 102
เกณฑ์การประเมิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.64 KB 104
แบบส่งผลงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.63 KB 107
ใบสมัครการประกวดสื่อและนวัตกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.33 KB 106
รายละเอียด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.39 KB 109
เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรพัฒนาครู(10,000 บาท/คน/ปี)
แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 165
สัญญายืมเงินราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 46.01 KB 151
แบบขออนุมัติไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.11 KB 232
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 206
LOGBOOK
ส่วนที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.1 KB 178
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 105.05 KB 382
ตัวอย่างรูปเล่ม PLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 402.75 KB 246
รายงานผลปฏิบัติราชการ
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานราชการครั้งที่ 1/2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 624