ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
BookMark ภาคเรียนที่ 1/2560 กลุ่มสาระการงานฯ 65
แผนงบประมาณปี 2560 64
โปรแกรม BookMark2551 setup 133
แบบประเมินนักเรียนโครงการเพชรจามจุรี Word Document ขนาดไฟล์ 581.24 KB 78
ID Plan ผู้บริหาร 2560 48
ID Plan ครู 2560 167
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 30.38 KB 148
แบบฟอร์มประมวลรายวิชา(course syllabus) Word Document ขนาดไฟล์ 262.5 KB 324
เอกสารประกอบการสอน
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานราชการ 2560 264
เอกสาร การบริหารจัดการชั้นเรียน 568
การประกวด “ส่ื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา”
แบบบันทึกคะแนนกรรมการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.99 KB 32
เกณฑ์การให้คะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.41 KB 32
เกณฑ์การประเมิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.64 KB 31
แบบส่งผลงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.63 KB 37
ใบสมัครการประกวดสื่อและนวัตกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.33 KB 37
รายละเอียด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.39 KB 38
เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรพัฒนาครู(10,000 บาท/คน/ปี)
แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 68
สัญญายืมเงินราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 46.01 KB 56
แบบขออนุมัติไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.11 KB 78
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 109
LOGBOOK
ส่วนที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.1 KB 41
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 105.05 KB 45
ตัวอย่างรูปเล่ม PLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 402.75 KB 58