ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
BookMark ภาคเรียนที่ 1/2560 กลุ่มสาระการงานฯ 128
แผนงบประมาณปี 2560 148
โปรแกรม BookMark2551 setup 210
แบบประเมินนักเรียนโครงการเพชรจามจุรี Word Document ขนาดไฟล์ 581.24 KB 135
ID Plan ผู้บริหาร 2560 98
ID Plan ครู 2560 290
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 30.38 KB 214
แบบฟอร์มประมวลรายวิชา(course syllabus) Word Document ขนาดไฟล์ 262.5 KB 392
เอกสารประกอบการสอน
เอกสาร การบริหารจัดการชั้นเรียน 764
การประกวด “ส่ื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา”
แบบบันทึกคะแนนกรรมการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.99 KB 93
เกณฑ์การให้คะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.41 KB 83
เกณฑ์การประเมิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.64 KB 85
แบบส่งผลงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.63 KB 88
ใบสมัครการประกวดสื่อและนวัตกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.33 KB 86
รายละเอียด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.39 KB 86
เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรพัฒนาครู(10,000 บาท/คน/ปี)
แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 146
สัญญายืมเงินราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 46.01 KB 130
แบบขออนุมัติไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.11 KB 189
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 185
LOGBOOK
ส่วนที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.1 KB 150
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 105.05 KB 346
ตัวอย่างรูปเล่ม PLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 402.75 KB 213
รายงานผลปฏิบัติราชการ
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานราชการครั้งที่ 1/2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 591