ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
BookMark ภาคเรียนที่ 1/2560 กลุ่มสาระการงานฯ 1308
แผนงบประมาณปี 2560 180
โปรแกรม BookMark2551 setup 245
แบบประเมินนักเรียนโครงการเพชรจามจุรี Word Document ขนาดไฟล์ 581.24 KB 167
ID Plan ผู้บริหาร 2560 131
ID Plan ครู 2560 326
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 30.38 KB 255
แบบฟอร์มประมวลรายวิชา(course syllabus) Word Document ขนาดไฟล์ 262.5 KB 434
เอกสารประกอบการสอน
เอกสาร การบริหารจัดการชั้นเรียน 830
การประกวด “ส่ื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา”
แบบบันทึกคะแนนกรรมการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.99 KB 128
เกณฑ์การให้คะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.41 KB 115
เกณฑ์การประเมิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.64 KB 116
แบบส่งผลงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.63 KB 117
ใบสมัครการประกวดสื่อและนวัตกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.33 KB 116
รายละเอียด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.39 KB 119
เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรพัฒนาครู(10,000 บาท/คน/ปี)
แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 182
สัญญายืมเงินราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 46.01 KB 165
แบบขออนุมัติไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.11 KB 275
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 223
LOGBOOK
ส่วนที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.1 KB 202
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 105.05 KB 428
ตัวอย่างรูปเล่ม PLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 402.75 KB 271
รายงานผลปฏิบัติราชการ
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานราชการครั้งที่ 1/2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 677