ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารประกอบการสอน
เอกสาร การบริหารจัดการชั้นเรียน 434
การประกวด “ส่ื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา”
แบบบันทึกคะแนนกรรมการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.99 KB 394
เกณฑ์การให้คะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.41 KB 544
เกณฑ์การประเมิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.64 KB 431
แบบส่งผลงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.63 KB 329
ใบสมัครการประกวดสื่อและนวัตกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.33 KB 358
รายละเอียด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.39 KB 335
เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรพัฒนาครู(10,000 บาท/คน/ปี)
แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 620
สัญญายืมเงินราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 46.01 KB 353
แบบขออนุมัติไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.11 KB 380
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 625
LOGBOOK
ส่วนที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.1 KB 350
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 105.05 KB 477
ตัวอย่างรูปเล่ม PLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 402.75 KB 568
รายงานผลปฏิบัติราชการ
ปก-แผนพัฒนาตนเอง ID PLAN ปีการศึกษา 2564 Unkown Document ขนาดไฟล์ 455.52 KB 1
แบบฟอร์ม-แผนพัฒนาตนเอง ID PLAN ปีการศึกษา 2564 ขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 83.38 KB 0
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานราชการครั้งที่ 1/2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 635
อื่นๆ
แบบบันทึกขออนุมัติ Word Document ขนาดไฟล์ 3.59 MB 466
BookMark ภาคเรียนที่ 1/2560 กลุ่มสาระการงานฯ 423
แผนงบประมาณปี 2560 513
โปรแกรม BookMark2551 setup 764
แบบประเมินนักเรียนโครงการเพชรจามจุรี Word Document ขนาดไฟล์ 581.24 KB 634
ID Plan ผู้บริหาร 2560 762
ID Plan ครู 2560 701
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 30.38 KB 413
แบบฟอร์มประมวลรายวิชา(course syllabus) Word Document ขนาดไฟล์ 262.5 KB 362