ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารประกอบการสอน
>เอกสาร การบริหารจัดการชั้นเรียน 48354
การประกวด “ส่ื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา”
แบบบันทึกคะแนนกรรมการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.99 KB 48323
เกณฑ์การให้คะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.41 KB 48385
เกณฑ์การประเมิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.64 KB 48354
แบบส่งผลงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.63 KB 48174
ใบสมัครการประกวดสื่อและนวัตกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.33 KB 48204
รายละเอียด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.39 KB 48177
เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรพัฒนาครู(10,000 บาท/คน/ปี)
แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 48459
สัญญายืมเงินราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 46.01 KB 48190
แบบขออนุมัติไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.11 KB 48221
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 48473
LOGBOOK
ส่วนที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.1 KB 48192
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 105.05 KB 48320
ตัวอย่างรูปเล่ม PLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 402.75 KB 48422
รายงานผลปฏิบัติราชการ
ปกรายงานผลการปฏิบัติงาน 2.64 35130
64-รายงานการปฏิบัติงานฯ-ขั้นพื้นฐาน-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2564 Word Document ขนาดไฟล์ 327.5 KB 35118
64-รายงานการปฏิบัติงานฯ-ปฐมวัย-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2564 Word Document ขนาดไฟล์ 321.5 KB 35129
ปก-แผนพัฒนาตนเอง ID PLAN ปีการศึกษา 2564 Unkown Document ขนาดไฟล์ 455.52 KB 47880
แบบฟอร์ม-แผนพัฒนาตนเอง ID PLAN ปีการศึกษา 2564 ขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 90.46 KB 47880
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานราชการครั้งที่ 1/2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 48479
อื่นๆ
แบบบันทึกขออนุมัติ Word Document ขนาดไฟล์ 3.59 MB 48320
>BookMark ภาคเรียนที่ 1/2560 กลุ่มสาระการงานฯ 48264
>แผนงบประมาณปี 2560 48349
>โปรแกรม BookMark2551 setup 48608
แบบประเมินนักเรียนโครงการเพชรจามจุรี Word Document ขนาดไฟล์ 581.24 KB 48475
>ID Plan ผู้บริหาร 2560 48599
>ID Plan ครู 2560 48548
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 30.38 KB 48260
แบบฟอร์มประมวลรายวิชา(course syllabus) Word Document ขนาดไฟล์ 262.5 KB 48216