ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารประกอบการสอน
>เอกสาร การบริหารจัดการชั้นเรียน 48377
การประกวด “ส่ื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา”
แบบบันทึกคะแนนกรรมการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.99 KB 48329
เกณฑ์การให้คะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.41 KB 48400
เกณฑ์การประเมิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.64 KB 48358
แบบส่งผลงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.63 KB 48178
ใบสมัครการประกวดสื่อและนวัตกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.33 KB 48209
รายละเอียด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.39 KB 48180
เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรพัฒนาครู(10,000 บาท/คน/ปี)
แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 48473
สัญญายืมเงินราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 46.01 KB 48203
แบบขออนุมัติไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.11 KB 48235
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 48480
LOGBOOK
ส่วนที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.1 KB 48195
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 105.05 KB 48323
ตัวอย่างรูปเล่ม PLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 402.75 KB 48425
รายงานผลปฏิบัติราชการ
ปกรายงานผลการปฏิบัติงาน 2.64 35133
64-รายงานการปฏิบัติงานฯ-ขั้นพื้นฐาน-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2564 Word Document ขนาดไฟล์ 327.5 KB 35131
64-รายงานการปฏิบัติงานฯ-ปฐมวัย-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2564 Word Document ขนาดไฟล์ 321.5 KB 35132
ปก-แผนพัฒนาตนเอง ID PLAN ปีการศึกษา 2564 Unkown Document ขนาดไฟล์ 455.52 KB 47884
แบบฟอร์ม-แผนพัฒนาตนเอง ID PLAN ปีการศึกษา 2564 ขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 90.46 KB 47884
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานราชการครั้งที่ 1/2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 48482
อื่นๆ
แบบบันทึกขออนุมัติ Word Document ขนาดไฟล์ 3.59 MB 48324
>BookMark ภาคเรียนที่ 1/2560 กลุ่มสาระการงานฯ 48277
>แผนงบประมาณปี 2560 48362
>โปรแกรม BookMark2551 setup 48612
แบบประเมินนักเรียนโครงการเพชรจามจุรี Word Document ขนาดไฟล์ 581.24 KB 48478
>ID Plan ผู้บริหาร 2560 48612
>ID Plan ครู 2560 48552
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 30.38 KB 48274
แบบฟอร์มประมวลรายวิชา(course syllabus) Word Document ขนาดไฟล์ 262.5 KB 48230