ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารประกอบการสอน
>เอกสาร การบริหารจัดการชั้นเรียน 48335
การประกวด “ส่ื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา”
แบบบันทึกคะแนนกรรมการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.99 KB 48319
เกณฑ์การให้คะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.41 KB 48381
เกณฑ์การประเมิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.64 KB 48351
แบบส่งผลงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.63 KB 48170
ใบสมัครการประกวดสื่อและนวัตกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.33 KB 48200
รายละเอียด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.39 KB 48174
เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรพัฒนาครู(10,000 บาท/คน/ปี)
แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 48456
สัญญายืมเงินราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 46.01 KB 48187
แบบขออนุมัติไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.11 KB 48216
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 48464
LOGBOOK
ส่วนที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.1 KB 48189
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 105.05 KB 48317
ตัวอย่างรูปเล่ม PLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 402.75 KB 48417
รายงานผลปฏิบัติราชการ
ปกรายงานผลการปฏิบัติงาน 2.64 35125
64-รายงานการปฏิบัติงานฯ-ขั้นพื้นฐาน-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2564 Word Document ขนาดไฟล์ 327.5 KB 35115
64-รายงานการปฏิบัติงานฯ-ปฐมวัย-ภาคเรียนที่-1-ปีการศึกษา-2564 Word Document ขนาดไฟล์ 321.5 KB 35126
ปก-แผนพัฒนาตนเอง ID PLAN ปีการศึกษา 2564 Unkown Document ขนาดไฟล์ 455.52 KB 47876
แบบฟอร์ม-แผนพัฒนาตนเอง ID PLAN ปีการศึกษา 2564 ขั้นพื้นฐาน Word Document ขนาดไฟล์ 90.46 KB 47876
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานราชการครั้งที่ 1/2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 48476
อื่นๆ
แบบบันทึกขออนุมัติ Word Document ขนาดไฟล์ 3.59 MB 48314
>BookMark ภาคเรียนที่ 1/2560 กลุ่มสาระการงานฯ 48261
>แผนงบประมาณปี 2560 48345
>โปรแกรม BookMark2551 setup 48605
แบบประเมินนักเรียนโครงการเพชรจามจุรี Word Document ขนาดไฟล์ 581.24 KB 48472
>ID Plan ผู้บริหาร 2560 48596
>ID Plan ครู 2560 48545
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 30.38 KB 48256
แบบฟอร์มประมวลรายวิชา(course syllabus) Word Document ขนาดไฟล์ 262.5 KB 48212