ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
เอกสารประกอบการสอน
เอกสาร การบริหารจัดการชั้นเรียน 94716
การประกวด “ส่ื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา”
แบบบันทึกคะแนนกรรมการ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 84.99 KB 94032
เกณฑ์การให้คะแนน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 75.41 KB 93786
เกณฑ์การประเมิน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 101.64 KB 93786
แบบส่งผลงาน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 90.63 KB 93795
ใบสมัครการประกวดสื่อและนวัตกรรม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 107.33 KB 93805
รายละเอียด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 177.39 KB 93794
เอกสารเกี่ยวกับหลักสูตรพัฒนาครู(10,000 บาท/คน/ปี)
แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 111 KB 93849
สัญญายืมเงินราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 46.01 KB 93850
แบบขออนุมัติไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 22.11 KB 94348
บันทึกข้อความ Word Document ขนาดไฟล์ 102 KB 93897
LOGBOOK
ส่วนที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 35.1 KB 93871
ส่วนที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 105.05 KB 94147
ตัวอย่างรูปเล่ม PLC Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 402.75 KB 93962
รายงานผลปฏิบัติราชการ
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานราชการครั้งที่ 1/2561 Word Document ขนาดไฟล์ 31.5 KB 94446
อื่นๆ
แบบบันทึกขออนุมัติ Word Document ขนาดไฟล์ 3.59 MB 92905
BookMark ภาคเรียนที่ 1/2560 กลุ่มสาระการงานฯ 94979
แผนงบประมาณปี 2560 93848
โปรแกรม BookMark2551 setup 93918
แบบประเมินนักเรียนโครงการเพชรจามจุรี Word Document ขนาดไฟล์ 581.24 KB 93848
ID Plan ผู้บริหาร 2560 93804
ID Plan ครู 2560 94027
บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 30.38 KB 93927
แบบฟอร์มประมวลรายวิชา(course syllabus) Word Document ขนาดไฟล์ 262.5 KB 94128