ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิชาการ
วิชาการ

ตัวชี้วัดที่ควรรู้และต้องรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พศ. 2551 (สวก.สพฐ.)
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปฯ
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ
   - กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านงานการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
เอกสารประกอบการประชุมสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่  |-Part1-|   |-Part2-|
ผลการทดสอบการรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy)ตามแนวทางการประเมินผลนักเรียนนานาชาติPISA
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  https://drive.google.com/file/d/0B7HHx4_YLcC5Y0JiMVBGQ0ZYSVE/view?usp=sharing
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  https://drive.google.com/file/d/0B7HHx4_YLcC5UzJTQlZLRUh5RlE/view?usp=sharing
ชั้นมั้ธยมศึกษาปีที่ 3  https://drive.google.com/file/d/0B7HHx4_YLcC5bGlFamlqRjEwSGc/view?usp=sharing

ครูผู้สอนประจำวิชา ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
คำสั่งแต่งตั้งครูผู้สอนประจำวิชา ม.1 - ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
https://drive.google.com/file/d/0B7HHx4_YLcC5cThEV1RreVZFSmc/view?usp=sharing